Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2015 της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανήλθαν σε 198,6 εκατ. ευρώ, έναντι 158,2 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένες κατά 25,5%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 140,3 εκατ. ευρώ έναντι 110,3 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 27,1%.
Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 26,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,5 εκατ. ευρώ το 2014. Στον τομέα των Παραχωρήσεων (e-ticketing) τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. ευρώ.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 99,3 εκατ. ευρώ, έναντι 74 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένη κατά 34,1%, συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη το 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 60,3 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,2%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 149,6%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 198,4%.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώθηκαν σε 103,8 εκατ. ευρώ έναντι 74,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε στα 319,3 εκατ. ευρώ έναντι 259 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το 2015 ανήλθαν σε 79,7 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση του Ομίλου θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 664 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 274 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 938 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της.
Ιστορικό
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ιδρύθηκε το 1997 ως θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Το 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου αιολικού πάρκου στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 11,12 MW. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δυναμικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά μέσω της απόκτησης σημαντικού αριθμού αδειών παραγωγής και της επέκτασης σε νέα αιολικά πάρκα.
Το 2004 ξεκίνησε η διερεύνηση για την επέκταση σε ΑΠΕ εκτός Ελλάδος, μέσω της ανεύρεσης κατάλληλων τοποθεσιών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εν συνεχεία, το 2005, στην Κεντρική Ευρώπη.
Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή των δύο πρώτων υδροηλεκτρικών σταθμών.
Το 2007 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Από το 2011 η εταιρεία λειτουργεί αιολικά πάρκα στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τις ΗΠΑ.