Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου για το σύνολο της χρήσης 2014 σε σχέση με το 2013. O βασικός λόγος ο οποίος συνετέλεσσε στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων ήταν η αυξημένη ζήτηση κυρίως για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχικών Υφασμάτων αλλά και του Κλάδου της Συσκευασίας σε μικρότερο βαθμό.

Η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου πωλήσεων, η οποία  είχε ως απόρροια τη συγκράτηση των σταθερών δαπανών, οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το 2014 σε σχέση με τη χρήση 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής:

pinakas

Στη χρήση 2014 ο Όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 13εκ. Ευρώ περίπου, εκ των οποίων 8,8 εκ. αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Στις 31.12.2014 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε  € 32,7 εκ. και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων στη χρήση του 2015 τα μεγέθη του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζουν αύξηση σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών και Λειτουργικών Κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Παρά τα θετικά μηνύματα του α΄τριμήνου η αβεβαιότητα και η αστάθεια τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση ασφαλών εκτιμήσεων για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο της χρήσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα λάβει χώρα στις 15 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 1 εκ. Ευρώ.

 

Πηγή: www.newmoney.gr