Στα 50 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για τη χρήση 2014 έναντι καθαρών κερδών 2,7 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών µεγεθών του οµίλου κατά τη χρήση 2014 σε σχέση µε πέρυσι ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 38% (50,6 εκατ. ευρώ έναντι 36,8 εκατ. ευρώ), λόγω των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του οµίλου.

Τα έσοδα από τόκους µειώθηκαν κατά 15% (6,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ), λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του 2014. Η εν λόγω µείωση αντισταθµίστηκε εν µέρει από τα αυξηµένα ταµειακά διαθέσιµα, κατά τη διάρκεια της χρήσης, προερχόµενα, κυρίως, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν µείωση κατά 5% (2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωµής µέρους δανειακών υποχρεώσεων.

Τα κέρδη του οµίλου από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 43,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα εν λόγω κέρδη της κλειόµενης χρήσης οφείλονται κατά ποσό 6,2 εκατ. ευρώ στην αναπροσαρµογή των νέων επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, ενώ για το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 πρόκυψε ζηµιά ποσού 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα φόρων αυξήθηκαν κατά 56% (4,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ), λόγω της µεταβολής του νοµοθετικού πλαισίου για τη φορολόγηση της ακίνητης περιούσιας. Σηµειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι βασικοί δείκτες του οµίλου διαµορφώνονται, ως εξής:

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 12

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 9%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 44 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η ∆εκεµβρίου 2014, ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ από 191 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν στα 64 εκατ. ευρώ από 125 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2013.

Η µείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται, κυρίως, στην πλήρη αποπληρωµή υφιστάµενου οµολογιακού δανείου ύψους 56 εκατ. ευρώ της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηµατική ΑΕ, η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.

Την 31η ∆εκεµβρίου 2014, η εσωτερική αξία του οµίλου (NAV) ανέρχεται στα 856 εκατ. ευρώ ή 8,45 ευρώ ανά µετοχή.

 

Πηγή: www.imerisia.gr