Στην φώτο διακρίνεται ο κ. Κων/νος Κατσαρός – Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΒΑΛ

Εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιεί κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρεία ΕΛΒΑΛ, επιδιώκοντας την αύξηση της δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων για εξειδικευμένες λύσεις και τη μείωση του κόστους παραγωγής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σήμερα στην ετήσια τακτική ενημέρωση του Ομίλου προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Πέρα από τις παραγωγικές επενδύσεις, γίνονται και συνεχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης του Ομίλου με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την απορρόφηση της ΕΤΕΜ γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση του τομέα διέλασης ώστε να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει.

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ, από το 1973 που ξεκίνησε τη δραστηριότητα, με συνεχείς επενδύσεις, επέτυχε να λειτουργεί πλήθος σύγχρονων εργοστασίων σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βουλγαρία με συνεχή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας τους που υπερβαίνει τους 350 χιλ. τόνους ετησίως.

Τα παραγόμενα προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου προσφέρουν λύσεις στους κλάδους της συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, του κατασκευαστικού, της λιθογραφίας, σε βιομηχανικές εφαρμογές κ.λπ.

Μέσω διεθνούς δικτύου εμπορικών επιχειρήσεων, ο Όμιλος πραγματοποιεί το 90% των πωλήσεων του στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, με πωλήσεις σε πάνω από 90 χώρες.

Κατά το 2014 ο ενοποιημένος όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,2% και ανήλθε σε 350,9 χιλ. τόνους και οδήγησε σε κύκλο εργασιών ύψους 1.060 εκατ. ευρώ, 5,1% αυξημένο σε σχέση με το 2013, με τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) να αυξάνονται κατά 6,5% στα 79,0 εκατ. ευρώ από 74,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ του 2013. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση στα 17 εκατ. ευρώ από 365 χιλ. ευρώ. Ο τομέας έλασης, παρά τη σχετική συμπίεση των τιμών διατήρησε την κερδοφορία του λόγω του αυξημένου όγκου και της βελτίωσης κάποιων στοιχείων κόστους. Αντιθέτως, ο τομέας διέλασης εξακολούθησε να είναι ζημιογόνος με τις λειτουργικές ζημιές του να ανέρχονται σε 15,2 εκατ. ευρώ.

Θετικές λειτουργικές ροές ύψους 23,3 εκατ. ευρώ επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014 ενώ για τα επενδυτικά προγράμματα στα εργοστάσια των Οινοφύτων και του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν εκροές ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως έγινε διανομή στους μετόχους ύψους 9,9 εκατ. ευρώ (0,08 ευρώ ανά μετοχή) από αποθεματικά.

Πηγή: www.imerisia.gr