Επιτυχής χαρακτηρίζεται η συμφωνία παραχώρησης πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ στην κινεζική Cosco, τόσο από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, όσο και από επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου η εξέλιξη αυτή είναι «εξαιρετικής σημασίας» για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για την υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την Cosco Group (Hong Kong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε την Τετάρτη βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.

Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).

Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco Group (Hong Kong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, η πώληση του 67% του ΟΛΠ θα γίνει σε δύο φάσεις: Μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την πλήρωση των όρων αυτής θα γίνει η μεταβίβαση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην Cosco. Το υπόλοιπο 16% θα μεταβιβαστεί στο τέλος της πρώτης πενταετίας, μετά την ολοκλήρωση των συμφωνημένων υποχρεωτικών επενδύσεων, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων, κατά προτεραιότητα την κρουαζιέρα και την ναυπηγοεπισκευή. Επιπλέον επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν την δεύτερη πενταετία.

Σημειώνεται ότι με βάση την εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ θα υπάρξει σημαντικό ύψος επιπλέον επενδύσεων μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052 (άλλα €270 εκατ. μεταξύ 2027 – 2052).

Τώρα η προσφορά της Cosco ήταν πάνω από την αποτίμηση των δύο ανεξάρτητων αποτιμητών οι οποίοι έδωσαν εύρος από 18,4 έως 21,2 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα η νέα προσφορά είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την πρώτη προσφορά της Cosco δηλαδή 17,5 ευρώ ανά μετοχή, ή 293,125 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67% του ΟΛΠ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση ύψους 437,5 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει το 23% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και 3 θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την μεταβίβαση του 16%. Μετά την μεταβίβαση του 16%, το Δημόσιο παραμένει με 7% και μία θέση στο ΔΣ.

Για την οικονομική χρήση του 2015 το μέρισμα θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από την εισαγωγή της ΟΛΠ στο ΧΑ (2002) έχουν εισπραχθεί μόλις 27,15 εκατ. ευρώ από μερίσματα για την συμμετοχή του κατά 74% στον Οργανισμό (κατά μέσο όρο €2 εκατ. ετησίως). Για το αντίστοιχο διάστημα (2002-2014), το συνολικό αντάλλαγμα παραχώρησης που εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της σύμβασης παραχώρησης ανήλθε σε μόλις 29,59 εκατ. ευρώ (κατά μέσο όρο €2 εκατ. ετησίως).

Τέλος η συμφωνία διασφαλίζει ότι έστω και υπό ιδιωτικό έλεγχο ο ΟΛΠ θα διατηρήσει την έδρα του στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό γιατί το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα βέτο στα παρακάτω θέματα:

* Αποχώρηση της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών

* Μεταφορά της έδρας της εταιρίας εκτός Ελλάδος

* Οποιαδήποτε απόφαση που είναι σε παράβαση της Σύμβασης Παραχώρησης

Επίσης το ελληνικό δημόσιο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται / εποπτεύει όλες τις διοικητικές λειτουργίες του λιμένα και τις λιμενικές υποδομές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες, μέσω της νέας Αρχής Λιμένος. Με την λήξη της σύμβασης παραχώρησης, η διαχείριση όλων των λιμενικών υποδομών, πλήρως λειτουργικών επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο μαζί με όλες τις επενδύσεις και υποδομές που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί και απαιτούνται για την λειτουργία τους.

Την ικανοποίησή τους, εξέφρασαν εκπρόσωποι και φορείς του Πειραιά. Παρατίθενται οι δημόσιες δηλώσεις.

Νίκος Αρβανίτης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης:

“Ο κόσμος της παραγωγής και της εργασίας αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος και δικαιωμένος από την ιδιωτικοποίηση του πρώτου λιμανιού της χώρας. Αναμένουμε ο πλειοδότης να αναπτύξει πλήρως το επενδυτικό του πρόγραμμα με πελατοκεντρικό χαρακτήρα που θα οδηγήσει στην αύξηση των δραστηριοτήτων του Πειραιά, τις θέσεις εργασίας κα θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τις εταιρείας μας, την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Ευχόμαστε να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που εκπονεί η κυβέρνηση προς όφελος της ελληνικής οικονομίας”.

Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ): “Μεγάλη η ικανοποίηση για τη συμφωνία. Διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της ακτοπλοΐας. Διευρύνονται επενδυτικά τα σχέδιά μας για την εξέλιξη του κλάδου. Θα υπάρξει και έλεγχος για τις ταρίφες των λιμενικών τελών”.

Γιάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού: “Εύχομαι να ανοίξουν οι δουλειές για να αντμετωπίσουμε την μάστιγα της ανεργίας, να ενωθούν καράβια και το λιμάνι να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Δουλειές, δουλειές, δουλειές… Είμαστε πολλοί ικανοποιημένοι από την εξέλιξη στον ΟΛΠ.”

Χρήστος Μακρυαλέας, ManagingDirector, InchcapeShippingServices, Greece: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή. Θετική κίνηση, η οποία θα οδηγήσει σε αύξησης της κίνησης για το λιμάνι του Πειραιά. Θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κρουαζιέρα και ελπίζουμε να δούμε και αύξηση της τουριστικής κίνησης από Κίνα. Υπάρχουν και μικρότερα peoject σε άλλα λιμάνια που περιμένουμε με αγωνία ανάλογη θετική έκβαση”.

Μιχάλης Νομικός, Πρόεδρος Donomis Cruise Services: “Ξημερώνει μια καινούργια μέρα για το λιμάνι του Πειραιά και για τη χώρα. Δουλειές για όλους και έσοδα για το κράτος, όπως έχει ήδη δείξει η Cosco. Είναι δεδομένο ότι θα αναβαθμιστεί η κρουαζιέρα και η ανταγωνιστικότητα του Πειραιά στη Μεσόγειο”.

Θεόδωρος Κόντος: Πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών κρουαζιερόπλοιων & φορέων Ναυτιλίας: “Στηρίζουμε και χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή. Θα αναβαθμιστεί το κομμάτι της κρουαζιέρας και ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τον κλάδο. Θα βοηθηθεί ο τουρισμός με την έλευση των Κινέζων. Δεν συμφωνούμε σε κάποια πλάνα, αλλά στηρίζουμε την συμφωνία”.

Γιάννης Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης: “Χαιρετίζουμε την εξέλιξη για τον ΟΛΠ. Είμαστε χαρούμενοι για τις προοπτικές που ανοίγονται για το λιμάνι”.

Βύρων Βασιλειάδης, Πρόεδρος Antipollution, Green: “Πρόκειται για μια εξαιρετική συμφωνία που συνεπάγεται και μια ιστορική ημέρα για τον Πειραιά”.