Από τη Δευτέρα και έως τις 22 Δεκεμβρίου θα «τρέξει» το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε η διοίκηση στο προσωπικό χθες το βράδυ, το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και σε όσους δικηγόρους απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Επίσης περιλαμβάνεται και το προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει το τριακοστό έτος ηλικίας και τα τρία χρόνια προϋπηρεσίας, ή τα δύο έτη για έμμισθους δικηγόρους, έως τις 30 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει δύο δυνατότητες: είτε άμεση αποχώρηση με καταβολή αποζημίωσης έως 42 μηνιαίους μικτούς μισθούς είτε διετή άδεια μετ’ αποδοχών.

Για όσους αποχωρήσουν και έχουν ανεξόφλητα στεγαστικά δάνεια, για δεκαπέντε χρόνια μετά την αποχώρησή τους θα παραμένουν αμετάβλητοι οι όροι των δανείων.

Χωρίς επαναπρόσληψη

Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή αίτηση υπαλλήλου για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ όσοι κάνουν χρήση του δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν στην τράπεζα. Πέραν των όρων της εθελουσίας θα προβλέπεται και προκαταβολή μέρους του εφάπαξ από το Ταμείο Επικούρισης της τράπεζας για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Έως 42 μισθοί

Για όσους επιλέξουν να αποχωρήσουν άμεσα από την τράπεζα προβλέπεται αποζημίωση έως 42 μηνιαίους μισθούς, η οποία προσαυξάνεται με ηλικιακά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η ανανέωση του δυναμικού, ενώ έξτρα αποζημίωση δίνεται και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε καταστήματα τα οποία πρόκειται να κλείσουν.

Ειδικότερα, για τους κλάδους κύριου και τεχνικού προσωπικού, τους εισπράκτορες και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής προβλέπεται καταβολή από 24 έως 42 μισθών, η οποία προσαυξάνεται κατά 20% για όσους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία στην τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης.

Για τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους διοίκησης και υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν υπάγονται στις διατάξεις Κανονισμού Εργασίας η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ύψος των 30 μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

Για όσους ανήκουν στο υποστηρικτικό προσωπικό και δεν υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού κανονισμού εργασίας η αποζημίωση θα ανέλθει στους 30 μηνιαίους μικτούς μισθούς ανεξάρτητα από ηλικία και έτη προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

Τέλος, χορηγείται ποσό 5.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα για όσους αποχωρήσουν, καθώς και προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης για το προσωπικό των καταστημάτων, οι εργασίες των οποίων έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν.

Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμη ως εναλλακτική τη λήψη διετούς άδειας με αποδοχές και τη λύση της σύμβασης στη λήξη της άδειας. Κατά τη διάρκεια της άδειας ο υπάλληλος τίθεται εκτός του υπαγόμενου στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αναστέλλονται δε οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών, πλην της υποχρέωσης της τράπεζας για καταβολή αποδοχών και των αναλογουσών επ’ αυτών ασφαλιστικών εισφορών.

Για όσους αποχωρήσουν και δεν συνταξιοδοτηθούν προβλέπεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) μετά την αποχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων μελών που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι. Ειδικότερα δίνονται οι εξής επιλογές:

• Συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για δύο έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για πέντε έτη από την ημερομηνία αποχώρησης.

• Η δεύτερη επιλογή είναι η κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για τρία έτη από την αποχώρηση.