Την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου με στόχο την απλοποίηση της δομής του, ενώ προβλέπεται ότι θα καταλήξει σε επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η νέα ευέλικτη δομή θα επωφεληθεί από σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, οικονομίες κλίμακας, βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμήθειας, ομογενοποίηση και βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διάφορων τμημάτων της νέας οντότητας, με αποτέλεσμα την επίτευξη λειτουργικών συνεργειών εκτιμώμενης ετήσιας αξίας 20,6 εκατ. ευρώ προ φόρων, οι οποίες θα επιτευχθούν πλήρως έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου του 2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνεται η εκτίμηση των διοικητικών συμβουλίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων έκαστης των συγχωνευόμενων εταιρειών. Ειδικότερα, οι μέτοχοι της ΜΕΤΚΑ προτείνεται να λάβουν μία κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ έκαστη, προς κάθε κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΕΤΚΑ που κατέχουν, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το διοικητικό συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διόρισε τη Nomura International plc (στο εξής η «Nomura»), ενώ το διοικητικό συμβούλιο της ΜΕΤΚΑ διόρισε την Barclays Bank PLC, ενεργώντας διά της Επενδυτικής της Τράπεζας (στο εξής η «Barclays»), προκειμένου η κάθε μία, ενεργώντας ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του αντίστοιχου εντολέα του, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση των εκάστοτε εσωτερικών διαδικασιών και εγκρίσεων της Nomura και της Barclays, να εκδώσει ανεξάρτητη γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών.

Η Lazard & Co. Limited (στο εξής η «Lazard») διορίστηκε μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ η Eurobank Ergasias Α.Ε. θα ενεργεί ως Σύμβουλος Διαδικασίας (Process Advisor) αναφορικά με την έκδοση των νέων μετοχών.

Η McKinsey & Company διορίστηκε ως σύμβουλος προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργική μετάβαση των συγχωνευόμενων εταιρειών στο νέο σχήμα, ενώ η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» διορίστηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής, για τη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 53 του νόμου 4172/2013.

Η συγχώνευση, όπως αποφασίστηκε καταρχήν από τα διοικητικά συμβούλια των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, θα φέρει ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2016 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων εκάστης εκ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και τελεί επίσης υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.