Στα 50 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της Viohalco, το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι ζημιών ύψους 99 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 33 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 69 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, μειωμένος κατά 3,6% εμφανίστηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco, το πρώτο εξάμηνο του 2014, ο οποίος ανήλθε στα 1.455 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1.510 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2013. «Η κάμψη του κύκλου εργασιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες τιμές μετάλλων», διευκρινίζει η εταιρεία.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 16,3%, από 85 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 στα 99 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, λόγω μείωσης του κόστους πωληθέντων. Οι ζημίες εκμετάλλευσης μειώθηκαν από 17 εκατ. ευρώ στα 6 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο της μείωσης των τιμών ενέργειας και της βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών.

Το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 6,5%, στα 49 εκατ. ευρώ από 46 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του δανεισμού, παράλληλα με την αύξηση του κόστους αναχρηματοδότησης.

Πηγή: www.imerisia.gr