Στα 2,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΤΙΤΑΝ το 1 εξάμηνο του έτους, έναντι ζημιών 21,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4%. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2014 η πλειοψηφία των αγορών του ομίλου και ιδίως ι τομέας των ΗΠΑ κνήθηκαν ανοδικά, όμως η έλλειψη παροχής φυσικού αερίου στην Αίγυπτο αποτέλεσε τροχοπέδη για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ο όμιλος επέστρεψε σε καθαρή, αν και ισχνή κερδοφορία μετά από συνεχόμενα εξάμηνα ζημιών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του εξαμήνου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2014 θα είχαν αυξηθεί κατά 7% και 4& αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε 319 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 6,5 εκατ. ευρώ στα 58,5 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης της λειτουργικής συνεισφοράς της Αιγύπτου κατά 14 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2013.

Για το σύνολο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η εταιρεία σημειώνει με αφορμή τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου ότι η ανάκαμψη στην αγορά των ΗΠΑ συνεχίζεται και η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PortlandCementAssociation) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα σημειώσει αύξηση 8& το 2014, η οποία θα συνεχιστεί με διψήφια ποσοστά ανόδου το 2015 και το 2016. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από τον κλάδο οικιστικών ακινήτων, η δραστηριότητα του οποίου βρίσκεται ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, η ζήτηση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση έργων υποδομής. Όμως, οι προσδοκίες για την ιδιωτική οικοδομή είναι πολύ συγκρατημένες, παρά τη μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δίχως να διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης εντός του 2014. Εφόσον συνεχιστεί η ανεπαρκής παροχή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται αρνητικά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια των εργοστασίων, ο Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις για την χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων κι εκτιμάται ότι ο πρώτος μύλος άνθρακα θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2014. Τέλος, στην Τουρκία, η ζήτηση για τσιμέντο εξακολουθεί προς το παρόν να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

 

Πηγή: Χρηματιστήριο (Εφημερίδα)