Δημιουργία δημόσιου τομέα υψηλής απόδοσης μέσω της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών (Outsourcing)

 

 Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) σε συνεργασία με την εταιρεία – μέλος του Accentureπροετοίμασαν και παρουσιάζουν τη μελέτη με τίτλο «Δημόσιος Τομέας Υψηλής Απόδοσης – Εξωτερική Ανάθεση Εργασιών (Outsourcing) στον δημόσιο τομέα».

Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών με τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται:

  1. Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση χωρίς την απώλεια του δημοσίου ελέγχου.
  2. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα του κρατικού μηχανισμού.
  3. Μέγιστη αξιοποίηση και αναβάθμιση της λειτουργίας υποδομών και παγίων στοιχείων.
  4. Σημαντική εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, στη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση λειτουργιών και αναβάθμισης υποδομών και παγίων στοιχείων, με προβλέψεις συνυπευθυνότητας του εκάστοτε Αναδόχου επί του αποτελέσματος της παρεχόμενης υπηρεσίας και αξιοποίησης υποδομών.
  5. Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς πρακτική μείωση θέσεων εργασίας στο Δημόσιο και δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων

 Η μελέτη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα υψηλής απόδοσης και την έννοια της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών (outsourcing) στο δημόσιο τομέα. Οι βαθμοί εξωτερικής ανάθεσης ποικίλουν ανάλογα με το βαθμό ελέγχου που επιθυμεί να διατηρήσει ο δημόσιος τομέας από την εσωτερική ανάθεση(in-housesourcing) έως την ολική εξωτερική ανάθεση (Business Process Outsourcing).

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών για το δημόσιο και την οικονομία με βάση τη διεθνή εμπειρία από την εφαρμογή αντίστοιχων μοντέλων. Συνοπτικά, έχει καταγραφεί βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων, βελτίωση στην απόδοση των εργαζομένων, αποφυγή συνεχών διαγωνιστικών διαδικασιών για αναβάθμιση εξοπλισμού και παγίων υποδομών και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων πέραν των κρατικών πηγών.

 Η μελέτη περιγράφει τις παγκόσμιες τάσεις στην εξωτερική ανάθεση εργασιών στο δημόσιο τομέα και σημειώνει την αύξηση των σχετικών κυβερνητικών δαπανών στις χώρες του ΟΟΣΑ με επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορους τομείς υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και υπηρεσιών πρώτης γραμμής, όπως η υγεία και οι μεταφορές.

 Σύμφωνα με τη μελέτη, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2011) η Ελλάδα έχει σημειώσει αύξηση στις δαπάνες για χρησιμοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών ανάθεσης στο δημόσιο τομέα κατά 25%, από το 6,4% στο 8% του Α.Ε.Π., αλλά παραμένει στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ και το 60% των εξωτερικών υπηρεσιών ανάθεσης αφορά την προμήθεια υποστηρικτικών λειτουργιών για υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Επίσης, στην Ελλάδα η χρησιμοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών αναφέρεται μέχρι σήμερα περισσότερο στην ανάθεση υπηρεσιών χαμηλής εξειδίκευσης.

 Τέλος, η μελέτη τονίζει τις βέλτιστες πρακτικές στην εξωτερική ανάθεση εργασιών με βάση τη διεθνή εμπειρία, που θα πρέπει να υιοθετηθούν από το ελληνικό δημόσιο για την ορθή εφαρμογή της έννοιας της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Βασικά σημεία του μοντέλου αυτού είναι η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων εξυπηρέτησης του πολίτη, ο μετασχηματισμός και η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα και όχι η απλή ανάθεση υπηρεσιών, και η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης εκτός από τα κρατικά ταμεία.

 Συμπερασματικά, το νέο μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξωτερική ανάθεση εργασιών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, τόσο για την εξοικονόμηση πόρων όσο και για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αρκεί ο μετασχηματισμός να περιλαμβάνει τη στρατηγική διαχείρισης αλλαγής, προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνουν κοινωνοί του εγχειρήματος.

Με το μοντέλο αυτό ενισχύεται η απασχόληση και ιδιαίτερα η είσοδος στην αγορά εργασίας νέων και εξειδικευμένων στελεχών. Παράλληλα, συμβάλλει στο μετασχηματισμό του κλασσικού μοντέλου των συμβατικών Δημοσίων Έργων, προς ένα μοντέλο διαρκούς συνυπευθυνότητας του Αναδόχου επί του αποτελέσματος, όπως και της διαρκούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – λειτουργιών, αλλά και της αποτελεσματικής και οικονομικότερης λειτουργίας και συντήρησης παγίων στοιχείων, δημιουργώντας ευκαιρίες βελτίωσης και βιωσιμότητας και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και της εξωστρέφειας τους.

 Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 54 εταιρείες – μέλη, στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.500 εξειδικευμένα στελέχη – Έλληνες επιστήμονες και πραγματοποιούν μεγαλύτερο από€250 εκ. ετήσιο κύκλο εργασιών, έχοντας επενδύσει άνω των €70 εκ. ελληνικής προέλευσης κεφάλαια. O ΣΕΣΜΑ είναι από το 1992 μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετέχοντας μάλιστα στην πενταμελή Εκτελεστική της Επιτροπή.

 Η Accenture είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής (strategy), υπηρεσιών τεχνολογίας (technology), ψηφιακών υπηρεσιών (digital) και οργάνωσης λειτουργιών (operations). Απασχολεί 289.000 συμβούλους, διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από 200 πόλεις σε 56 χώρες και παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών US$28,6 δισ.για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Αυγούστου 2013.

Η Accenture στην Ελλάδα απασχολεί πάνω από 380 συμβούλους και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στρατηγικής και τεχνολογίας (strategy & consulting). Αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του παγκόσμιου δικτύου και δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Analytics, καθώς και στην Ενέργεια, την Παραγωγή Προϊόντων και τον Δημόσιο Τομέα. Από το γραφείο της στην Αθήνα, η Accenture εξυπηρετεί τους πελάτες της στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΕΣΜΑ

(κα Μαρία Τσιουμάνη, τηλ: 210 6470660, email: sesma@hol.gr