Αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένα κέρδη προ φόρων, αλλά ζημιές μετά την καταβολή φόρων, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, γνωστοποίησε για το 2013 η 3Μ Hellas, δημοσιεύοντας τον ισολογισμό της.

Τα έσοδα της εμπορικής ελληνικής θυγατρικής του αμερικανικού πολυεθνικού κολοσσού 3Μ, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από 45 χρόνια, ανήλθαν το 2013 σε 32,18 εκατ. ευρώ, έναντι 31,33 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 2,7%.

Μειώνοντας τις δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 2,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 143% έναντι του 2012.

Τελικώς κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,66 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,29 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 4,7 φορές. Ωστόσο, τα κέρδη αυτά επιβαρύνθηκαν με φόρους συνολικού ύψους 2,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,18 εκατ. ευρώ αφορούν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, με συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης για την εταιρεία να είναι ζημιογόνο (-0,35 εκατ. ευρώ).

Η 3Μ Hellas, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, ασχολείται με την εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, λειαντικών και πλειάδας άλλων προϊόντων του πολυσχιδούς αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου, που λειτουργεί εταιρείες σε 80 χώρες με περίπου 80.000 εργαζομένους.

Στις 31.12.2013 η 3Μ Hellas απασχολούσε κεφάλαια 17,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,70 εκατ. ευρώ ήταν ίδια κεφάλαια.

 

Πηγή: www.imerisia.gr