ΣΤΑ 4,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Η άνοδος των πωλήσεων του τομέα διανομής προϊόντων πληροφορικής αλλά και της ACS Courier σε συνδυασμό με την ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία της Unisystems αλλά και της Quest Ενεργειακή, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου Quest Holdings σε επίπεδο τόσο συνολικού κύκλου εργασιών όσο και κερδοφορίας όσον αφορά το εννεάμηνο του 2014.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 220,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,702 εκατ. ευρώ έναντι 8,853 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,138 εκατ. ευρώ έναντι 4,212 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,106 εκατ. ευρώ έναντι 582 χιλιάδων ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 1,496 εκατ. ευρώ σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του ομίλου και με τμηματικές απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,377 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του ομίλου ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2013.

Πηγή: www.imerisia.gr