Σε αγορά 297.650 μετοχών Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ έναντι 0,115 ευρώ ανά μετοχή, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 20/08/2014 η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl κατέχει 248.617.206 μετοχές εκδόσεως Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,989% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Πηγή:www.capital.gr