Σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων στην τοπική αγορά. Προαναγγελία ΓΣ.

Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στο Ζάγκρεμπ, με την επωνυμία KLEEMANN DIZALA D.o.o., προχώρησε η KLEEMANN, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της στην αγορά της Κροατίας.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε 50 χιλ. ευρώ, με συμμετοχή κατά 100% της KLEEMANN HELLAS S.A. Σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων στην τοπική αγορά.

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την από 23/04/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ-KLEEMANN HELLAS-ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως προς τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2014, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2015.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Αγορά ιδίων μετοχών.

6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 27/05/2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς.

 

Πηγή: www.euro2day.gr