Κέρδη έναντι ζημιών παρουσίασε σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2014, η Grivalia Properties, πρώην Eurobank Properties. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Σημειωτέον πως το διοικητικό συμβούλιο της Grivalia Properties αποφάσισε προχθές τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2014 ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία είδε τα έσοδα από μισθώματα να παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% (36,7 εκατ. έναντι 27,8 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του ομίλου. Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9% (5,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ) λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του 2014, με τη συγκεκριμένη μείωση να αντισταθμίζεται από τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της περιόδου προερχόμενα κυρίως από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις αρχές της χρονιάς.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 6% (1,6 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. ευρώ) λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 48% (3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ) λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.

Τα διαθέσιμα του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ από 191 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. ευρώ από 125 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 56 εκατ. ευρώ της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε., η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων. Την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, η εσωτερική αξία του ομίλου (NAV) ανήλθε στα 843 εκατ. ευρώ ή 8,32 ευρώ ανά μετοχή.

 

Πηγή: http://www.imerisia.gr