Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ εξάμηνο 2014 κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2013 και διαμορφώθηκαν σε € 40,5 εκ. από € 40,1 εκ. αυξημένες κατά 1%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 11 εκ. έναντι € 13 εκ., μειωμένες κατά 15,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μητρικής έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες προβλέψεις συνολικού ύψους € 10,1 εκ., ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα ενοποιημένα αποτελέσματα ήταν € 8,5 εκ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 9,1 εκ. έναντι ζημιών € 0,2 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 13,4 εκ. έναντι ζημιών € 5,6 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τέλος οι ενοποιημένες ζημίες ανά μετοχή για το Α΄ εξάμηνο 2014 ήταν € 0,4450 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,1860 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 10,3 εκ. έναντι ζημιών € 1,6 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για το Α΄ εξάμηνο 2014 ήταν ζημίες € 11,7 εκ. (€ 0,3900 ανά μετοχή) έναντι ζημιών € 4,7 εκ. (€ 0,1574 ανά μετοχή) το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 2,8 εκ. έναντι € 2 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές εκροές ανήλθαν σε € 2,7 εκ. έναντι € 0,2 εκ. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ εξάμηνο 2014 διαμορφώθηκαν σε € 3,6 εκ. για τον Όμιλο και € 0,8 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 1,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,2 εκ. για την εταιρία το αντίστοιχο διάστημα του 2013.