ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Θετικό αποτέλεσμα μετά τους φόρους για πρώτη φορά στην ιστορία της παρουσιάζει στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014 η ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία). Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε καθαρά κέρδη ύψους 1,59 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 17,1 εκατ. ευρώ το 2013. To αποτέλεσμα αυτό προκύπτει τόσο από την αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και από τη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2014 στα 98 εκατ. ευρώ έναντι 88,2 εκατ. ευρώ (+11,1%) με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται στα 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ (+185%). Η ΕΑΒ εκτιμά ότι μέχρι το 2018 θα έχει αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 40% με συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία.

 

Πηγή: www.imerisia.gr